Archive for February, 2016

พรุ่งนี้ล้วนะครับ รักษาสิว

Thursday, February 25th, 2016

พรุง่นี้แล้วนะครับ ที่ผมจะได้เรียนรู้ว่าผมจะหายจากสิวไหม หมอจะมาไหม ผมจะต้องบอกหมอว่าอย่างไร และหาวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้หมอเองด้เบอกว่าเขาเองจะตอ้งการแบบนี้ เราว่า ทางนี้นะครับ ผมเองได้ทำงานที่นี่เพื่อใได้ตัวเองได้เรียนรุ็ว่าเขาเองไม่หายจากสิวก็ทำงานได้อย่างนี้ผมจะต้องหายได้อย่างไร ครับ มนัน่าคิดว่าไหมละครับ มันมาเองเท่านี้เอง รักษาสิว